Professionele hulp bij uw verzoek?

Uw verzoek heeft een betere kans van slagen als het door professionals wordt ingediend.
Neem gratis en vrijblijvend contact op voor een inschatting van slagen van uw verzoek.

Bel ons vrijblijvend of stuur ons een bericht.

Artikel 17 AVG “Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)”

Artikel 17 AVG regelt het formeel het recht op gegevenswissing, ook wel “recht op vergetelheid” genoemd in de AVG, maar in de volksmond bekend als het ‘recht om vergeten te worden/vergeetrecht’.

Hieronder treft u de volledige tekst van artikel 17 AVG, waarna de toepasselijkheid van het artikel op de verwerkingen door Google wordt besproken.

1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

2. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:
a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;
d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het eerste lid schept de verplichting dat Google in een aantal gevallen de persoonsgegevens van betrokkenen moet wissen. Het derde lid geeft Google ook direct een uitweg, namelijk het recht op informatie. De twee leden samen scheppen het spanningsveld van het vergeetrecht, namelijk het privacy belang versus het publieke belang op informatie.

Strikt genomen betekent het wissen van de persoonsgegevens dat Google de pagina’s waarop de persoonsgegevens voorkomen uit haar index moet verwijderen. In de praktijk is echter gebruikelijk dat Google de betreffende gegevens in haar index houdt en dus blijft verwerken, maar deze alleen niet meer toont bij een zoekopdracht naar de naam van de verzoeker. Hierbij blokkeert Google op achternaam-basis. Dat wil zeggen dat zij URL’s met persoonsgegevens die geblokkeerd moeten worden uit de zoekresulaten weert voor alle zoekopdachten met daarin de achternaam van de verzoeker. Zoekresultaten op ‘Piet de Jong’ uit Amsterdam die slager is, worden dus geblokkeerd voor o.a. de zoekopdrachten ‘Piet de Jong’, ‘P. de Jong’, ‘De Jong Slager’ en ‘De Jong Amsterdam’.