Het vergeetrecht in 2019

Het afgelopen jaar werden bijna 27.000 verzoeken bij Google ingediend die een beroep deden op het recht om vergeten te worden, op grond van de artikelen 17 en 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). In 60% van de gevallen ging Google over tot toewijzing van deze verzoeken.

Vervolgstappen na afwijzing in eerste instantie

Deze ruim 16.000 met succes ingediende verzoeken zijn eindresultaten. Google wijst namelijk met regelmaat verzoeken in eerste instantie af. Dat betekent niet het einde van het verzoek. Er kunnen namelijk vervolgstappen worden ondernomen, zoals het versturen van een sommatie, concept dagvaarding en een eerste verschijningsdatum bij de rechtbank, of een bemiddelingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’).

Een bemiddelingsverzoek aan de AP leidt ertoe dat indien de AP van mening is dat Google inderdaad de verzochte zoekresultaten moet blokkeren, zij een bemiddelingsverzoek toewijst en probeert bij Google alsnog een blokkering te bewerkstelligen. De meest recente cijfers van de AP (uit 2017) laten zien dat zij slechts 34% van alle ingediende verzoeken tussen 2014 en 2017 in behandeling heeft genomen.

Soorten verzoeken

Google deelt de aangevraagde URL’s in verschillende categorieën in op basis van website en inhoud. De websitecategorieën zijn onder andere ‘nieuws’, ‘social media’ en ‘overig’. Onder de categorie ‘overig’ vallen sites die niet per definitie binnen één categorie vallen: het zijn bijvoorbeeld mengvormen tussen nieuwssites en blogs. Het merendeel van de verzoeken op landelijke schaal vallen onder deze categorie (64%).

Met betrekking tot de inhoud maakt Google onder andere onderscheid tussen verzoeken betreffende ‘naam niet gevonden op site’ , ‘gevoelige persoonlijke informatie’ en ‘professionele overtredingen’. De eerste twee categorieën hebben een hoge kans van slagen, terwijl de laatst genoemde categorie slechts kan rekenen op een slagingskans van 15%.

MediaMaze

Bestudering van de cijfers van MediaMaze van 2019 laten een substantieel hogere success rate zien dan de nationale cijfers. Het afgelopen jaar zijn door MediaMaze in totaal 54 afgeronde verwijderingsverzoeken bij Google ingediend. 48 van deze verzoeken zijn door Google ingewilligd, wat neerkomt op 89%, een significant verschil met de 60% op landelijke schaal.

Ook hier is sprake van eindresultaten. MediaMaze heeft meermaals vervolgstappen gezet en heeft daarbij 27 keer om bemiddeling verzocht bij de AP. Dat verzoek is 24 keer toegewezen. Dit betekent opnieuw een succesrato van bijna 90%, substantieel hoger dan het algemene percentage tot 2017. Slechts één van deze gevallen bleef na bemiddeling zichtbaar.

Ook bij MediaMaze bevatten de meeste verzoeken sites die onder de categorie ‘overig’ vallen, maar in tegenstelling tot de algemene cijfers ging het wat betreft inhoud met name om professionele overtredingen. Een categorie die bij MediaMaze leidt tot een toewijzing in 94% van de gevallen. De verschillen in percentages zijn onder andere te verklaren gezien het feit dat verzoekers pas een specialist in zullen schakelen wanneer sprake is van ingewikkeldere zaken, zoals een professionele overtreding.